Відповідно до положень Податкового кодексу подат­ковий агент, який нараховує (ви­плачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його ра­хунок.

Доходи, отримані від продажу власної сільськогоспо­дарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або пере­роблена безпосередньо фізичною особою на зе­мельних ділянках, наданих їй у розмірах, установлених Земельним кодексом, не вклю­чаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного до­ходу.

 При продажу сільськогоспо­дарської продукції (крім продук­ції тваринництва) її власник має надати податковому агенту копію довідки про наявність у нього земельних ділянок. Оригінал довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної дав­ності з дати закінчення дії такої довідки. Довідка видається сіль­ською, селищною або міською ра­дою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповід­ною радою письмової заяви про видачу такої довідки. Форма до­відки встановлюється у порядку, визначеному ст. 46 Податкового кодексу для податкових деклара­цій та затверджена наказом ДПА України від 21.12.2010 р. №475.

Відповідно до цього наказу у довідці про право фізич­ної особи на отримання доходу від податкового агента без утри­мання податку (далі — довідка) зазначаються:

– порядковий номер, за яким до­відку зареєстровано, та дата (число, місяць і рік) видачі;

– пас­портні дані власника сільсько­господарської продукції та місце проживання;

– реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — плат­ника податків — власника сіль­ськогосподарської продукції або серія та но­мер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні пере­конання відмовилися від при­йняття реєстраційного номера облікової картки платника по­датків, повідомили про це від­повідний територіальний орган Міндоходів України і мають від­мітку у паспорті) власника сіль­ськогосподарської продукції;

– вид використання земельної ді­лянки;

– розмір земельної ділянки у гек­тарах;

– ініціали та прізвище голови або секретаря виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради;

– дата, до якої дійсна довідка.

У разі зміни інформації, зазна­ченої у довідці, власник сільсько­господарської продукції письмово інформує сільську, селищну, міську раду, яка у десятиденний строк ви­дає йому нову довідку з урахуван­ням відповідних змін. При цьому попередня довідка анулюється.

Якщо при продажу влас­ної сільськогосподарської продук­ції (крім продукції тваринництва) фізична особа надає податковому агенту довідку, оформлену з пору­шенням Порядку № 975, то такий податковий агент як особа, на яку відповідно до ст. 18 Податкового кодексу покладено обов’язок з об­числення, утримання з доходів та перерахування податків, повинен утримати з виплачуваного доходу податок на доходи фізичних осіб.

 

Головне управління Міндоходів у Тернопільській області

Напишіть відгук