Як у тернопільському технічному коледжі землю “розбазарювали”

Поділитися

Інтернет-газета “ПРО ВСЕ” отримала цікавий документ щодо того як тернопільському технічному коледжі розбазарювались землі. Як розповіли журналістам місцеві науковці і не байдужі громадяни, В.Калушка вирішив “складне” земельне питання у себе в міністерстві, яке було виявлене в ході спеціальної перевірки і контролюючі органи нічого не можуть зробити, щоб вплинути і виправити ситуацію. У цій замітці ми не згадуємо про оборудку з Щепановським, внаслідок якої до сотні працівників втратили по 20-30 тисяч доларів, здавши їх на квартири. Керівництво коледжу досі “годує завтраками” працівників, нібито шукаючи нового підрядника.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр освіти і науки України

С. М. КВІТ

 

АКТ
перевірки обставин, викладених у листі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 17.06.2014 № 8/2/5-5714, та ефективності використання державного майна Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Комісія під головуванням заступника Міністра Гевка Андрія Євгеновича, у складі завідувача сектора внутрішнього аудиту Колота Олександра Васильовича, начальника відділу керівних кадрів та заохочень управління роботи з персоналом та керівними кадрами Буліменка Євгена Володимировича, радника Міністра Богуцького Юрія Петровича, створена на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2014 № 819, перевіривши факти, викладені у листі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 17.06.2014 № 8/2/5-5714,

ВСТАНОВИЛА:

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (далі – Університет) створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1996 р. № 1563 «Про створення Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя» на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя.
Указом Президента України від 11 грудня 2009 року № 1024/2009 Університету надано статус національного.
Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – Коледж) створено відповідно до наказу Міністерства освіти України № 218 від 20.06.1997 на базі Технічного коледжу Тернопільського приладобудівного інституту, як структурний підрозділ Університету.
Таким чином, Коледж є структурним підрозділом Університету без статусу юридичної особи, діяльність якого регулюється відповідним Положенням.
Відповідно до Положення про Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, затвердженого ректором Університету 19.04.2010 р. та погодженого заступником Міністра освіти і науки України Сулімою Є. М. 05.05.2010 р. (слід зазначити, що законодавство не передбачає необхідності погодження Міністерством положень про структурні підрозділи вищих навчальних закладів), Коледж є відокремленим структурним підрозділом з окремими правами юридичної особи, а саме делегуванням йому зі сторони Університету прав фінансово-господарської діяльності у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», права користування закріпленим за ним рухомим і нерухомим майном без самостійного права продажу, обміну, передачі в оренду рухомого та нерухомого майна і землі фізичним і юридичним особам, списання необоротних активів вартістю визначеною чинним законодавством (пункт 3.1 Положення), право самостійно укладати цивільно-правові угоди (крім угод з іншими установами і організаціями, що стосуються освітніх послуг) в межах затверджених для коледжу кошторисних призначень; право укладати договори і контракти з юридичними особами незалежно від форм власності та виду господарювання, будь-які інші угоди, що не суперечать чинному законодавству України, інтересам Коледжу і Університету (пункт 3.2 Положення).
Пунктом 5.8 Положення директору Коледжу надано, серед іншого, право здійснення оперативного управління майном Коледжу, виконання кошторису, укладання угод, надання доручень у межах делегованих Університетом повноважень відповідно до чинного законодавства України.
Таким чином, Положення надає Коледжу права, які за своєю правовою природою можуть належати лише юридичній особі, зокрема, право укладати від свого імені правочини, а також надає директору Коледжу широке коло повноважень щодо укладання угод від імені Коледжу.
Відповідно до Державного акту на право постійного користування землею (серія І – ТР № 000614), виданого Тернопільською міською радою в особі міського голови А. І. Кучеренка 17 червня 1999 р., Коледжу було надано в постійне користування земельну ділянку площею 8,5896 га за адресою: м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 7, цільове призначення – для будівництва та обслуговування комплексу технічного коледжу. Державний акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 416.
Відповідно до частини першої статті 92 Земельного кодексу України право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку.
Суб’єктами права постійного користування земельними ділянками державної або комунальної власності можуть бути, серед іншого, підприємства, установи та організації, що належать до державної та комунальної власності, що передбачено пунктом «а» частини другої статті 92 Земельного кодексу України.
Таким чином, суб’єктом права постійного користування земельною ділянкою, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Тернополя та була надана Коледжу у постійне користування, може бути виключно Університет як юридична особа, а не Коледж як структурний підрозділ Університету, який не має статусу юридичної особи.
Рішенням Тернопільської міської ради від 25.06.2004 № 4/11/171 вилучено з користування Коледжу земельну ділянку площею 2,0 га за адресою: м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського. Цим же рішенням ТІЗ «Коледж» надано дозвіл на підготовку матеріалів попереднього погодження місця розташування багатоквартирного житлового будинку з вбудованими стоянками на зазначеній земельній ділянці, але вже площею до 1,8 га. Вказане рішення було прийнято зважаючи на лист від 08.10.2003 р. № 152, підписаний директором Коледжу Калушкою В. П., відповідно до якого Коледж погодив вилучення земельної ділянки площею 1,8 га за адресою: м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського. Слід зазначити, що зазначене погодження надавалось на земельну ділянку площею 1,8 га, в той час як Тернопільською міською радою було прийнято рішення про вилучення з постійного користування Коледжу земельної ділянки площею 2,0 га.
Рішенням Тернопільської міської ради від 25.06.2014 № 4/11/155 вилучено з користування Коледжу земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану у м. Тернополі по вул. Генерала Тарнавського, на користь ПМП «Сапід» (за наявною інформацією, на вказаній ділянці знаходиться побудований житловий будинок). Заява Коледжу про припинення права постійного користування зазначеною земельною ділянкою відсутня.
Відповідно до частини третьої статті 142 Земельного кодексу України припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до власника земельної ділянки.
Пунктом 3.3 Положення про Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету, затвердженого ректором Університету О. М. Шаблієм 01.09.1997 р. (в редакції станом на момент припинення Коледжу права постійного користування земельними ділянками) визначено, що Коледж є структурним підрозділом Університету, без права юридичної особи з делегуванням йому зі сторони Університету прав фінансово-господарської діяльності в межах передбачених Статутом Університету і даним Положенням.
Пунктом 5.9 зазначеного вище Положення передбачено, що директор Коледжу, серед іншого, розпоряджається майном Коледжу, виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення у межах делегованих повноважень відповідно до чинного законодавства.
Підпунктами 3, 8 пункту 5.9 Положення про Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету в редакції станом на момент припинення Коледжу права постійного користування земельними ділянками) визначено, що відповідно до контракту та Положення про державний вищий заклад освіти директор Коледжу зобов’язаний забезпечити високоефективну фінансово-економічну, господарську науково-виробничу та комерційну діяльність; ефективне використання майна відповідно до постанов, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Пунктом 8.1 зазначеного вище Положення передбачено, що майно Коледжу є загальнодержавною власністю і знаходиться на зведеному балансі Університету та виділено коледжу для проведення його діяльності. Відчуження майна коледжу, яке знаходиться на зведеному балансі Університету та передано на користування коледжу, здійснюється за погодженням Міністерства освіти України у порядку, встановленому чинним законодавством. Крім того, відповідно до підпункту 1 пункту 8.3 Коледж розпоряджається, за погодженням з Університетом і згідно чинного законодавства грошовими коштами, майном, іншими об’єктами власності, переданими йому фізичними та юридичними особами у формі дарунку, пожертвування або за заповітом.
Відповідно до частини першої статті 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об’єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Таким чином, майнове право, а саме право постійного користування земельною ділянкою, підпадає під визначення майна, яке передбачене статтею 190 Цивільного кодексу України.
Міністерство освіти і науки України листом № 1/11-1088 від 20.03.2003 за підписом заступника державного секретаря Міністерства Богомолова А. Г. (посилання на який міститься у листі Коледжу від 08.10.2003 р. № 152, підписаному директором Коледжу Калушкою В. П., щодо погодження вилучення земельної ділянки площею 1,8 га по вул. Генерала Тарнавського у м. Тернополі) повідомило, що не заперечує проти будівництва житлового будинку на земельній ділянці, закріпленій за Коледжем, за рахунок коштів створеного товариства індивідуального забудовника житла «Коледж». Таким чином, Міністерство погодило лише будівництво житлового будинку, однак, не надавало згоди на вилучення з постійного користування Коледжу земельної ділянки.
Таким чином, директором Коледжу Калушкою В. П. було здійснено відмову від права постійного користування земельною ділянкою площею 1,8 га по вул. Генерала Тарнавського у м. Тернополі з порушенням вимог, передбачених пунктами 5.9, 8.1 та 8.3 Положення про Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету, зокрема, без погодження Міністерства освіти і науки України та Університету. Крім того, рішенням Тернопільської міської ради було вилучено з постійного користування Коледжу земельну ділянку площею 0,25 га за вказаною адресою взагалі без згоди землекористувача. Зазначене вище знайшло своє відображення у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності Коледжу. За даними оборотно-сальдової відомості по рахунку 101 «Земельні ділянки» станом на 01.07.2014 обліковуються дві земельні ділянки загальною площею 8,5856 га загальною вартістю 18439420 грн., які перебувають в землекористуванні Коледжу, а саме: по вул. Л. Курбаса, 2 площею 2,046 га вартістю 4645078 грн. та по вул. Генерала Тарнавського, 7 площею 6,5396 га вартістю 13794342 грн.
Отже, у постійному користуванні Коледжу лишилась земельна ділянка, яка розташована за адресою вул. Генерала Тарнавського, 7, площею 6,5396 га (8,5896 – 1,8 – 0,25), або 65396 кв. м вартістю 13794341,88 грн. (згідно з витягом з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Управління Держкомзему у м. Тернополі від 18.01.2011 № 98/10/02). Таким чином, за вказаною нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки через вилучення зазначених земельних ділянок необоротні активи Коледжу зменшились на 4324065 грн., що свідчить про неефективне використання Коледжем земельної ділянки, переданої для будівництва та обслуговування комплексу технічного коледжу.
У 2005 році Університетом було подано позов про визнання недійсними рішень Тернопільської міської ради № 4/11/171 від 25.06.2004 (яким було вилучено з постійного користування Коледжу земельну ділянку площею 2,0 га по вул. Генерала Тарнавського) та № 4/13/51 від 13.10.2004 (яким ТІЗ «Коледж» було погоджено місце розташування житлового будинку на зазначеній вище земельній ділянці).
Рішенням господарського суду Тернопільської області від 22 березня 2005 р. у справі № 7/201-2615 (суддя Стадник М. С.) за позовом Університету до Тернопільської міської ради, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору – ТІЗ «Коледж», ТІЗ «Добробуд» в задоволенні позову було відмовлено. Зазначене рішення суду не оскаржувалось в суді апеляційної інстанції, що свідчить про те, що претензійно-позовна робота щодо оскарження рішень Тернопільської міської ради № 4/11/171 від 25.06.2004 та № 4/13/51 від 13.10.2004 була проведена не належним чином.
Що стосується рішення Тернопільської міської ради від 25.06.2014 № 4/11/155, відповідно до якого було вилучено з постійного користування Коледжу земельну ділянку площею 0,25 га, розташовану у м. Тернополі по вул. Генерала Тарнавського, на користь ПМП «Сапід», то претензійно-позовна робота щодо оскарження зазначеного рішення в судовому порядку взагалі не проводилась.
01.11.2005 між Коледжем та товариством індивідуальних забудовників «Коледж» було укладено договір про взаємне зобов’язання, умовами якого було передбачено об’єднання сторонами своїх вкладів та зусиль з метою будівництва житла та покращення основних засобів Коледжу. Вкладом Коледжу передбачалося визначити земельну ділянку площею 1,8 га із складу земельної ділянки, наданої Коледжу у постійне користування відповідно до державного акту на право постійного користування землею серії І-ТР № 000614 від 17 червня 1999 року.
07.06.2006 між Коледжем (замовник) та суб’єктом підприємницької діяльності-фізичною особою Курилом Ю. П. (підрядник) було укладено інвестиційний договір № 248, предметом якого є визначення порядку співробітництва Сторін щодо здійснення будівництва спортивно-адміністративного комплексу та багатоквартирного житлового будинку, який буде розташований на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні Коледжу згідно державного акту на право постійного користування землею серії І-ТР № 000614 від 17 червня 1999 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Тарнавського (п. 2.1 Договору). Договір погоджено Міністерством освіти і науки України 14.06.2006 р. (слід зазначити, що законодавством та установчими документами Університету не передбачено необхідності погодження Міністерством такого виду договорів).
Пунктом 2.2 зазначеного вище Договору визначено розмір земельної ділянки під будівництво об’єкта, який орієнтовно складає 1,75 га, а пунктом 4.2 передбачено право підрядника на отримання земельної ділянки площею 2,5 га для відшкодування витрат на будівництво.
Пунктом 4.3 Договору передбачено розмежування між замовником та підрядником функцій замовника будівництва.
Відповідно до пункту 2.6 Договору замовник делегував підряднику право на залучення коштів фізичних та юридичних осіб для участі у будівництві об’єкту, на умовах, які згідно чинного законодавства України визначить підрядник.
За наявною інформацією, умови інвестиційного договору № 248 не було виконано його сторонами, будівництво житлового будинку та спортивно-адміністративного комплексу не здійснювалось.
Фактів проведення фінансування Коледжем будівництва багатоповерхового будинку за адресою вул. Генерала Тарнавського, 7 не встановлено.
Відповідно до п. 3.8 контракту від 21 березня 2003 р., укладеного між Університетом та Калушкою В. П. на термін з 21 березня 2003 року по 21 березня 2008 року (який був чинним на момент припинення Коледжу права постійного користування земельними ділянками), Калушка В. П. під час перебування на посаді директора Коледжу був зобов’язаний забезпечити ефективне використання державного майна, переданого Університетом Коледжу в оперативне управління згідно з наказом ректора та його збереження відповідно до показників, затверджених Кабінетом Міністрів України. Підпунктом 6.1.5 пункту 6.1 Контракту передбачено, що підставою для розірвання Контракту є ініціатива Університету про дострокове розірвання Контракту за умов, передбачених чинним трудовим законодавством, а також невиконання працівником умов, викладених у пунктах 3.1 – 3.14 цього контракту, при порушенні Положення про Коледж.
Аналогічні положення містяться також у контракті від 3 липня 2013 р., укладеному між Університетом та Калушкою В. П. на термін з 3 липня 2013 р. по 2 липня 2018 р.
Враховуючи викладене вище, комісія

ВИРІШИЛА:

1. Перевірку обставин, викладених у листі Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 17.06.2014 № 8/2/5-5714, та ефективності використання державного майна Коледжу, вважати завершеною.
2. Встановити, що припинення права постійного користування земельними ділянками площею 1,8 га та 0,25 га, які є частинами земельної ділянки площею 8,5896 га за адресою: м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 7, цільове призначення – для будівництва та обслуговування комплексу технічного коледжу, яка була надано Коледжу в постійне користування відповідно до Державного акту на право постійного користування землею (серія І – ТР № 000614), виданого Тернопільською міською радою в особі міського голови А. І. Кучеренка 17 червня 1999 р., зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 416, відбулось з порушенням статті 142 Земельного кодексу України, підпунктів 3, 8 пункту 5.9, пункту 8.1, підпункту 1 пункту 8.3 Положення про Технічний коледж Тернопільського державного технічного університету, затвердженого ректором Університету Шаблієм О. М. 01.09.1997 р., яке було чинним станом на момент припинення Коледжу права постійного користування земельними ділянками.

Голова комісії А. Є. Гевко

Члени комісії: О. В. Колот

Є. В. Буліменко

Ю. П. Богуцький

Где найти “идеальную” работу

Переможець теребовлянського виборчого округу очевидний?