Аграрні економісти Тернополя і україни проведуть спільні інтернет-конференції

Поділитися

Факультет аграрної економіки і менеджменту ТНЕУ спільно з іншими вищими навчальними закладами України спорідненого профілю оголошують про проведення Міжнародних науково-практичних Інтернет-конференцій

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ІНСТИТУТ КОРМІВ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ ТНЕУ

 

оголошують про проведення

Міжнародних науково-практичних Інтернет – конференцій

 

Дата Тема
20-21 жовтня 2011 р. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

14-15 грудня 2011 р. РОЛЬ ІННОВАЦІй у ПІДВИЩЕННІ НАЯВНОГО

ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ

 

На конференцію приймаються матеріали:

викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференцій

 

В розрізі тематики конференцій заплановано наступні секції:

 

 

СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ

– загальне землеробство;

– агрохімія;

– селекція і насінництво;

– овочівництво;

– плодівництво;

– виноградарство;

– рослинництво;

– кормовиробництво і луківництво;

– первинна обробка продуктів рослинництва;

– розведення та селекція тварин;

– годівля тварин і технологія кормів;

– рибництво;

– технологія виробництва продуктів тваринництва;

– історія сільськогосподарських наук;

СЕКЦІЯ 2. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

– біохімія;

– іхтіологія;

– фізіологія рослин;

– фізіологія людини і тварин;

– генетика;

– екологія;

– гідробіологія;

– ґрунтознавство;

– біотехнологія;

– історія біології;

 

СЕКЦІЯ 3. ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ

– діагностика і терапія тварин;

– патологія, онкологія і морфологія тварин;

– ветеринарна фармакологія та токсикологія;

– ветеринарно-санітарна експертиза;

– ентомологія;

– ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія;

– гігієна тварин та ветеринарна санітарія;

– ветеринарне акушерство;

– історія ветеринарії;

 

СЕКЦІЯ 4. ТЕХНІЧНІ НАУКИ

– машинобудування в АПК;

– енергетика в сільському господарстві;

– технології в харчовій та легкій промисловості;

– експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання;

– історія техніки;

 

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

– економічна теорія та історія економічної думки;

– світове господарство і міжнародні відносини;

– економіка та управління національним господарством;

– економіка та управління підприємствами;

– розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

– економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

– демографія, економіка праці, соціальна економіка;

– гроші, фінанси і кредит;

– бухгалтерський облік, аналіз та аудит;

– статистика;

– математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

– економічна безпека суб’єктів господарської діяльності;

– теорія та історія державного управління;

– суб’єкти і механізми державного управління.

Контрольні дати конференцій

Дата конференції 20-21 жовтня 2011 р. 14-15 грудня 2011 р.
Термін подання матеріалів завершується 15 жовтня 10 грудня
Терміни виходу з друку збірника 15 листопада 30 грудня

 

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть відображені

на web-сайті www.conftiapv.at.ua в дні їх проведення.

За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені

збірник тез, програма та сертифікат.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті.

 

Умови участі в конференції та публікації тез

1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov.

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.

7. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить:

– для учасників з України – 80 грн.;

– для учасників з країн СНД – 20 USD (по курсу у національній валюті);

– для учасників з інших країн – 30 USD (по курсу у національній валюті).

8. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD.

 

Реквізити для оплати оргвнеску

Грошовим переказом у відділеннях поштового зв’язку:

На ім’я Сава Андрій Петрович

Адреса Тернопільський інститут АПВ НААН

вул. Тролейбусна, 12

м. Тернопіль

Україна

46027

 

Вимоги щодо оформлення матеріалів

 

1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати;

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна.

9. Нижче – через один пробіл – назва доповіді (великими жирними літерами по центру).

10. Нижче – через один пробіл – текст доповіді (тез).

11. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

16. Учасники з України можуть окремо подати наукову статтю для публікації у науково-виробничому журналі „Інноваційна економіка”, що включений ВАК України у перелік фахових видань (напрям „економічні науки”). Адреса редакції: www.ie.at.ua.

Зразок оформлення тез

 

 

 

 

Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній конференції на тему

„______________________________________”, яка відбудеться „___” __________ 2011 р.

 

Прізвище, ім’я та по батькові  
Наукова ступінь, вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада  
Назва доповіді  
Секція (вказати номер)  
Вказати, чи потрібен додатковий

екземпляр збірника

 
Поштова адреса:

вулиця, дім, квартира

населений пункт,

район, область

країна (для іноземців)

індекс

 

 

 

 

 

 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)  
E-mail  

 

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення

 

Контактна особа:

Погребняк Іванна Іванівна

Поштова адреса:

Тернопільський інститут АПВ НААН

вул. Тролейбусна, 12

м. Тернопіль, МСП

46020

Телефон: 097-709-72-57;

0352-51-31-60

Факс: 0352-43-61-44

E-mail: conftiapv@gmail.com

Web: www.conftiapv.at.ua

Огляд матчів чемпіонату області з футболу

Вуличне мистецтво у Тернополі