Сьогодні у Тернополі “проповідує” Олег Тягнибок

Ëèäåð ôðàêöèè ÂÎ "Ñâîáîäà" Îëåã Òÿãíèáîê âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ Ñîãëàñèòåëüíîãî ñîâåòà ïðåäñåäàòåëåé ôðàêöèé è ïàðëàìåíòñêèõ êîìèòåòîâ â Êèåâå, â ïîíåäåëüíèê, 16 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Сьогодні у файному місті перебуває лідер скомпрометованих по саме нікуди свободівців – Олег Тягнибок. “Урочистості з нагоди двадцятип’ятиліття ВО”Свобода”,- повідомляє депутат облради Володимир Бобко.

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Loading…

0

У Тернополі вшанують воїнів російсько-української війни

Як Олег Тягнибок реактивно їхав з Кременця до Тернополя