До уваги акціонерів банку Креді Агріколь у Тернополі

Поділитися

Публічне акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  (код  ЄДРПОУ 14361575) далі – Банк, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 12.04.2012 року о 16:00 за адресою:  м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 (кімната для засідань № 508).

Порядок денний.

  1. Затвердження складу робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів.
  2. Звіт Правління про результати діяльності Банку за 2011 рік.
  3. Звіт Спостережної ради про результати діяльності Банку за 2011 рік.
  4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати діяльності Банку за 2011 рік.
  5. Затвердження звіту зовнішніх аудиторів про перевірку річної звітності Банку за 2011 рік.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2011 рік.
  7. Затвердження фінансового результату Банку за 2011 рік.
  8. Про основні напрями діяльності Банку на 2012 рік.

З проектами документів по порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства можна буде ознайомитися за місцезнаходженням Банку в робочі дні з 10:00 до 13:00. Звертатися до співробітників Банку за телефоном: (044) 581-07-41. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами документів – корпоративний секретар Банку Погребна Лора В’ячеславівна.

Адреса, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного – 01004, м.Київ, вул. Пушкінська, 42/4, не пізніше 20 днів до дня скликання зборів, письмово.

Реєстрація  учасників буде проводитись 12.04.2012 року за місцем проведення Зборів  з 15:30  до 16:00. Для участі у Зборах акціонерам Банку необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог діючого законодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 06.04.2012 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Банку за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2011 рік Попередній 2010 рік
Усього активів 6 847 858 5 332 316
Основні засоби 364 208 391 460
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 209 500
Сумарна дебіторська заборгованість 48 388 34 865
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 110 047 781 923
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -356 526 -333 138
Власний капітал  719 973  722 163
Статутний капітал  1 050 000  1 050 000
Довгострокові зобов’язання  1 093 059  608 038
Поточні зобов’язання  4 981 410  3 969 169
Чистий прибуток (збиток)  2 206  -23 388
Середньорічна кількість акцій (шт.)  1 049 998 000 779 697 999
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)  –  –
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  –  –
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  2 852 2 880

Спостережна рада ПАТ “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

В Україні 91% громадян за 8 березня, а Тернополі? (опитування)

Опозицію відмовляють від походу на вибори декількома колонами