Набрав чинності Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу

Поділитися

Міністерство культури України інформує про набрання чинності Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури. Відповідний документ затверджений наказом Міністерства культури України від 06 вересня 2013 року № 851, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за № 1663/24195 (у редакції наказу Міністерства культури України від 17 листопада 2014 року № 991).


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства
 
культури України
 
06.09.2013  № 851
 
(у редакції наказу
 
Міністерства культури України

17.11.2014 № 991) 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
 
26 вересня 2013 р.
 
за № 1663/24195

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог статті 21Закону України «Про культуру» та пункту 2Порядку укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2011 року № 1251, визначає процедуру, умови підготовки й проведення закладами культури конкурсу на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу (далі – конкурс).
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

вакантна посада – наявна у штатному розписі закладу культури вільна посада, на яку не укладено трудовий договір;

кадровий склад художнього та артистичного персоналу – перелік посад, заміщення яких відбувається за конкурсом;

конкурс – процедура заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу в закладах культури.

У цьому Порядку термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».

 1. Цей Порядок не поширюється на художніх керівників, з якими трудовий договір укладається безпосередньо органом управління майном.
 2. Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу закладів культури здійснюється на конкурсній основі відповідно до переліку посад художнього та артистичного персоналу закладів культури, заміщення яких здійснюється за конкурсом, наведеного в додатку до цього Порядку.
 3. Метою цього Порядку є забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.
 4. Підставою для проведення конкурсу є наказ керівника закладу культури.
 5. Конкурс не оголошується на посади, зайняті особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною згідно з чинним законодавством.
 6. Випускники вищих навчальних закладів, потреба в яких раніше була заявлена закладами культури, працевлаштовуються поза конкурсом відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, поза конкурсом приймаються працівники відповідно до укладених трудових договорів для виконання роботи за сумісництвом.

ІІ. Конкурсна комісія

 1. Конкурсна комісія – колегіальний орган, який створюється за рішенням керівника закладу культури для проведення конкурсу з метою визначення його переможця.
 2. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством, у тому числі цим Порядком, та рішеннями, які приймаються безпосередньо конкурсною комісією.
 3. Основними принципами діяльності конкурсної комісії є:

законність;

колегіальність прийняття рішень;

обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх претендентів;

професійність її членів;

прозорість, об’єктивність, неупередженість.

 1. Конкурсна комісія створюється у складі голови конкурсної комісії (далі – Голова), заступника Голови, її членів та відповідального секретаря.
 2. Конкурсна комісія створюється у кількості не менш як п’ять осіб.

Відповідальний секретар призначається з працівників закладу культури і бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу.

 1. До складу конкурсної комісії можуть залучатися як представники закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представники органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівці в галузі культури (за згодою).

До складу конкурсної комісії обов’язково входить представник профспілкової організації, а у разі його відсутності – представник трудового колективу.

 1. Персональний склад конкурсної комісії та зміни до нього (у разі необхідності) затверджуються наказом керівника закладу культури, який проводить конкурс.
 2. Організаційною формою роботи конкурсної кмісії є засідання, які є правомочними за умови участі в них не менш як 2/3 складу конкурсної комісії.
 3. Очолює і організовує роботу конкурсної комісії Голова. У разі тимчасової відсутності Голови його функції виконує заступник.
 4. Голова в межах покладених на нього повноважень:

скликає засідання конкурсної комісії та погоджує порядок денний;

головує на засіданнях конкурсної комісії;

у разі необхідності визначає список запрошених для участі у засіданнях конкурсної комісії;

організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд конкурсній комісії;

представляє конкурсну комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями.

 1. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень Голови та відповідає за підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією, правильність ведення та оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.

Відповідальний секретар зобов’язаний повідомити всіх членів конкурсної комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення.

 1. Конкурсна комісія:

складає інформаційне повідомлення про проведення конкурсу та забезпечує оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

приймає заяви та інші визначені у пункті 4 розділу ІІІ цього Порядку документи від претендентів на участь у конкурсі;

розглядає заяви претендентів про участь у конкурсі та документи, які до них додаються, і приймає рішення щодо відповідності цих документів умовам участі у конкурсі;

ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі;

забезпечує відкритість при проведенні конкурсу (залучає засоби масової інформації до висвітлення процедури проведення конкурсу);

проводить конкурсний відбір;

визначає переможців за результатами проведеного конкурсу та оголошує результати конкурсу.

 1. Конкурсна комісія має право:

запрошувати у разі потреби на свої засідання як представників закладу культури, у якому проводиться конкурс, так і представників органу управління, творчих спілок та інших громадських організацій, вищих навчальних закладів культури та мистецтва, художніх, наглядових та інших рад, фахівців в галузі культури (за згодою) з правом дорадчого голосу;

вносити пропозиції керівнику закладу культури про продовження строку прийому заяв на участь у конкурсі, перенесення терміну проведення конкурсу або його відміну та про укладення трудових договорів з переможцями конкурсу.

 1. Конкурсна комісія зобов’язана:

здійснювати свою діяльність, дотримуючись вимог законодавства України;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;

запобігати конфлікту інтересів.

 1. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

брати участь у засіданнях конкурсної комісії;

виконувати доручення Голови;

бути неупередженими та об’єктивними при здійсненні оцінювання учасників конкурсу.

 1. Члени конкурсної комісії мають право:

ознайомлюватись з матеріалами, що належать до компетенції конкурсної комісії;

висловлювати, в тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії;

вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії та брати участь в їх обговоренні.

 1. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

Перед початком розгляду документів на конкурсній комісії, поданих претендентами на участь у конкурсі, коли має місце конфлікт інтересів, член конкурсної комісії зобов’язаний повідомити про це і пояснити суть конфлікту інтересів.

Член конкурсної комісії, щодо якого є підстави вважати, що він має конфлікт інтересів з обговорюваного питання, участі в обговоренні і голосуванні не бере.

ІІІ. Підготовка до проведення конкурсу

 1. Проведення конкурсу передбачає:

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

попередній розгляд документів на відповідність вимогам, встановленим цим Порядком;

проведення конкурсного відбору;

визначення результатів конкурсу.

 1. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку проведення конкурсу на офіційному веб-сайті закладу культури та/або у засобах масової інформації.

Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури за зверненням закладу культури, що проводить конкурс.

 1. В оголошенні зазначаються:

найменування та місцезнаходження закладу культури, що оголошує конкурс;

назви посад, на які оголошується конкурс;

кваліфікаційні вимоги до претендентів;

адреса, за якою подаються документи на конкурс;

кінцевий строк прийняття документів від претендентів на участь у конкурсі;

перелік документів, визначених пунктом 4 цього розділу, що подаються претендентами для участі у конкурсі, та вимоги щодо їх оформлення;

дата і місце проведення конкурсу;

контактні телефони, факси та адреси електронної пошти для довідок з питань проведення конкурсу.

 1. Претенденти, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії закладу культури, що проводить конкурс, заяву про участь в конкурсі у довільній формі.

До заяви додаються такі документи:

особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку, з вклеєною фотокарткою;

копія документа, що посвідчує особу;

витяг з трудової книжки (за наявності);

копія документа про освіту за відповідною спеціальністю.

У конкурсі можуть брати участь працівники, які працюють у закладі культури, в якому проводиться конкурс. Працівники, які знаходяться із закладом культури в трудових відносинах та беруть участь в конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь в конкурсі.

 1. Претенденти на участь в конкурсі мають право подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, почесного звання, характеристики, рекомендації, публікації, інформаційні матеріали про творчі досягнення за останні три роки, репертуар, список поставлених вистав, зіграних ролей, виконаних номерів, відомості про державні нагороди, лауреатство у конкурсах, фестивалях, рецензії, відгуки, фотографії сцен з вистав, СD та DVD-записи тощо).
 2. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено пунктом 4 цього розділу.
 3. Документи приймаються відповідальним секретарем конкурсної комісії у строк, визначений в оголошенні про проведення конкурсу. Уся документація підлягає обов’язковій реєстрації.
 4. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами, не розголошується до початку засідання конкурсної комісії, на якому проводиться їх розгляд.
 5. Претендент має право відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, повідомивши про це письмово Голову.

 

 1. Порядок проведення конкурсу
 2. Учасники конкурсу повідомляються конкурсною комісією про дату, час та місце проведення конкурсу не пізніше ніж за 10 днів до початку засідання конкурсної комісії.
 3. Конкурс проводиться в два етапи.

За рішенням конкурсної комісії два етапи конкурсу можуть проводитися в один день.

На першому етапі конкурсна комісія розглядає документи, подані претендентами на участь в конкурсі.

Засідання конкурсної комісії на першому етапі є відкритим. У разі необхідності отримання додаткової інформації про претендента на участь у конкурсі конкурсна комісія має право заслухати його на засіданні.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі несвоєчасного подання ним заяви та документів, передбачених пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку, а також у разі подання ним неповного пакета документів.

Конкурсні документи претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертаються відповідальним секретарем конкурсної комісії за їх письмовою заявою на ім’я Голови після підписання відповідного протоколу усіма членами конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії щодо претендентів, які допускаються чи не допускаються до участі у другому етапі конкурсу, приймається на її засіданні простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови є вирішальним. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, що підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні.

Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому члену конкурсної комісії або іншій особі не дозволяються.

Претенденти, документи яких визнані такими, що відповідають визначеним цим Порядком вимогам, допускаються до участі в другому етапі конкурсу і вважаються його учасниками.

На другому етапі на засідання конкурсної комісії відповідальним секретарем запрошуються члени конкурсної комісії та учасники, яких допущено до участі в другому етапі конкурсу. Конкурсна комісія ознайомлюється з професійними даними учасників конкурсу, здійснює обговорення кожної кандидатури окремо і визначає переможців конкурсу.

 1. Рішення конкурсної комісії на другому етапі приймається шляхом відкритого або таємного голосування. Форма голосування визначається рішенням конкурсної комісії на засіданні.

При відкритому голосуванні рішення приймається простою більшістю голосів членів конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні. При рівності голосів голос Голови є вирішальним.

Для проведення таємного голосування конкурсна комісія відкритим голосуванням простою більшістю голосів обирає з числа своїх членів лічильну комісію. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря, про що складається протокол. Лічильна комісія перед початком голосування готує бюлетені для таємного голосування, опечатує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі необхідні умови для дотримання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення членами конкурсної комісії.

Члени лічильної комісії забезпечують дотримання процедури голосування та визначення його результатів. Прізвища, імена та по батькові учасників, які беруть участь у конкурсі на заміщення вакантних посад, вносяться до одного бюлетеня для таємного голосування.

Прізвища учасників конкурсу (на кожну вакантну посаду окремо) розміщуються в бюлетені в алфавітному порядку. При цьому загальні відомості до бюлетеня вносить відповідальний секретар конкурсної комісії.

Лічильна комісія готує бюлетені для таємного голосування в кількості, що не перевищує загальне число членів конкурсної комісії.

Кожному члену конкурсної комісії, який має право голосувати лише за одного учасника на кожну вакантну посаду або не підтримати жодного учасника, лічильна комісія видає один примірник бюлетеня для таємного голосування з прізвищами учасників після їх особистого підпису в реєстрі про його отримання. На бюлетенях, які залишились нерозданими, робиться запис – «невикористаний».

Підрахунок голосів проводиться лічильною комісією щодо кожного учасника окремо. Результат цього підрахунку оголошується головою лічильної комісії. За результатами таємного голосування складається протокол лічильної комісії, який підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

Протокол лічильної комісії додається до протоколу засідання конкурсної комісії.

За результатами таємного голосування переможцем (за кожною вакантною посадою окремо) визнається учасник конкурсу, який отримав більше половини голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

 1. У разі якщо голоси розділилися порівну та жоден з учасників конкурсу не отримав необхідної кількості голосів присутніх членів конкурсної комісії, за її рішенням може бути проведено повторне голосування на цьому самому засіданні.

Якщо в результаті повторного голосування не визначено переможця на вакантну посаду, конкурс за цією посадою вважається таким, що не відбувся, і конкурсна комісія може прийняти рішення про оголошення повторного проведення конкурсу на заміщення вакантної посади за процедурою та умовами, встановленими цим Порядком.

 1. Усі документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі закладу культури.
 2. Результати конкурсу
 3. Конкурс вважається таким, що відбувся, з дня ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів.
 4. Не пізніше трьох робочих днів після проведення конкурсу переможці конкурсу оголошуються Головою.
 5. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, підписується усіма членами конкурсної комісії, які брали участь у засіданні, та скріплюється печаткою закладу культури, в якому проводився конкурс.
 6. У протоколі зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

головуючий та секретар засідання;

присутні та відсутні на засіданні члени конкурсної комісії;

склад лічильної комісії (при таємному голосуванні);

порядок денний;

відомості про учасника конкурсу;

зауваження та пропозиції, висловлені членами конкурсної комісії;

підсумки голосування;

рішення конкурсної комісії.

 1. Рішення щодо повторного проведення конкурсу на конкретну вакантну посаду приймається керівником закладу культури у разі:

відсутності заяв на заміщення вакантної посади;

якщо при повторному голосуванні не визначено переможця конкурсу.

 1. Результати проведення конкурсу оприлюднюються у тому самому порядку, в якому було оголошено конкурс.
 2. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання трудового договору з переможцем конкурсу і видання наказу керівника закладу культури про прийняття на роботу.
 3. Результати конкурсу можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством України.

Директор Департаменту мистецтв                                                 П. М. Білаш

та навчальних закладів

 {Порядок в редакції Наказу Міністерства культури № 991 від 17.11.2014}

Додаток
до Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад
художнього та артистичного
персоналу закладів культури
(пункт 4 розділу І)

 

ПЕРЕЛІК ПОСАД 
художнього та артистичного персоналу закладів культури, заміщення яких здійснюється за конкурсом

І. Художній персонал

Балетмейстер

Балетмейстер-постановник

Головний балетмейстер

Головний диригент

Головний звукорежисер

Головний кінооператор

Головний режисер

Головний хормейстер

Головний художник

Головний художник з освітлення

Диригент

Керівник художній

Керівник художній цеху: балету, опери

Редактор з рекламування фільмів

Редактор фільмів

Режисер

Режисер театралізованих заходів та свят

Режисер-постановник

Хореограф

Хормейстер

Художник

Художник-постановник

ІІ. Артистичний персонал

Актор (артист) (заклади культури та мистецтва)

Актор (артист) (театру, кіно тощо) Артист (театру драми, юного глядача), артист-ляльковод театру ляльок

Артист естради тощо

Артист (танцювального та хорового колективу, балету ансамблю пісні й танцю тощо)

Артист (хору, хорового колективу, народного хору, хору ансамблю пісні й танцю, оркестрової групи тощо)

Артист ансамблю (камерного (академічного), танцювального, пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадного, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів тощо)

Артист балету

Артист балету (соліст)

Артист балету на льоду

Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст-бандурист, музичної комедії, естради тощо)

Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів

Артист-канатоходець

Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного, камерного, естрадно-симфонічного, цирку тощо)

Артист розмовного жанру

Артист-соліст-інструменталіст

Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)

Артист хорового колективу (академічного)

Бандурист-інструменталіст

Жонглер

Ілюзіоніст

Імітатор (артист цирку розмовного жанру)

Клоун

Комік цирковий

Фокусник

Читець

{Додаток в редакції Наказу Міністерства культури № 991 від 17.11.2014}

Джерело: mincult.kmu.gov.ua

Біля Довжанки четверо осіб потерпіли в автопригоді

На тернопільському футболі невідомі заробили 23 тисячі фунтів в британській букмекерській конторі