Wheelbarrow1При дослідженні ринку житлово-комунальних послуг, територіальним відді-ленням приділено увагу, зокрема і питанню договірних відносин між надавачами та спо-живачами таких послуг.
Договірна дисципліна полягає в дотриманні договірних зобов’язань між суб’єктами, що уклали договір та має на меті забезпечення належних прав та обов’язків з обох сторін.
Аналізуючи договори щодо надання послуг водопостачання та водовідведення, територіальне відділення виявило ряд порушень в частині не дотримання надавачем пос-луг вимог Типового договору, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.

Так, на приклад, в договорах, що укладались КП «Комунсервіс» (м. Монасти-риськ), КП «Вишнівець» (смт. Вишнівець), МКП Комунальник (м.Скалат) не зазначені всі права споживачів (відсутня інформація щодо відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг; зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, прове-дення перерахунку вартості, тощо), а також не вказані всі обов’язки виконавця послуг (зо-крема: усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором, зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх від-сутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, про-ходження військової служби, відбування покарання, тощо).

Укладення із споживачами договорів у редакції, де відсутні певні права спожива-чів та зобов’язання виконавця, а також відповідний механізм повідомлення споживачем виконавця послуг щодо неналежного надання або ненадання послуг, може призвести до обмеження прав споживачів та в свою чергу до ущемлення їх інтересів.

З метою припинення порушень конкуренційного законодавства, а саме, зловжи-вання монопольним (домінуючим) становищем на ринку, що може призвести до ущем-лення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкурен-ції на ринку, вказаним підприємствам, адміністративною колегією територіального відді-лення, надано рекомендації якими їх зобов’язано вжити заходів щодо приведення догово-рів у відповідність до вимог нормативно-правових актів.

Наразі Відділенням розглядаються матеріали і по інших комунальних підприємс-твах, висновки по яких будуть зроблені найближчим часом.

.
Головний спеціаліст І відділу досліджень та розслідувань
Тернопільського обласного тв АМКУ
Христина Мельник

Напишіть відгук